KB.Prishtina Femrat ka paraqitur për regjistrim lojtaret ndërkombëtare

8 Janar 2019

KB.Prishtina Femrat ka paraqitur për regjistrim lojtaret ndërkombëtare Braennan Ferrar dhe Latesha Buck nga USA te cilat së fundi janë paraqitur në Kolegjet Amerikane.

Lojtaret e lartëpermendura mund të regjistrohet në FBK dhe të paraqitet për KB.Prishtina Femrat pas plotësimit të kritereve në bazë të Rregullores mbi regjistrimin e lojtarëve në FBK.