basketbolli

VENDIMI I BORDIT PËR MBAJTJEN E KUVENDIT TË PUNËS

7 Dhjetor 2013

Konformë nenit 17. Të Statutit të FBK-së, Bordi në mbledhjen e mbajtur më 06.12.2013, muarr,

V E N D I M

Kuvendi i rregullt i Punës i FBK-së të mbahet më 21. Dhjetor 2013, me fillim në orën 12,00.

Konformë nenit 17. Alineja 5. E Statutit të FBK-së materiali për Kuvend do t` iu dërgohet me
Kohë.

Luteni që t'i përmbaheni nenit 16. Të Statutit i cili përcakton obligimet e delegatit të Kuvendit.

Për vendmbajtjen e Kuvendit do të informoheni me kohë.