Vendim i Shoqatës së Gjyqtarëve

  • Vendim i Shoqatës së Gjyqtarëve
9 Shtator 2014

Bordi i SHGJFBK-së  nga mbledhja e mbajtur me 11.08.2014 mori vendim unanim që nga edicioni 2014/15 të gjithë gjyqtarët, vëzhguesit e të gjitha kategorive të bëjnë pagesën e anëtarësisë varësisht nga kategorizimi:

Gjyqtarët e deleguar në ETC SL, ETC SL të femrave si dhe Liga e Parë 20 euro

Vëzhguesit e deleguar në ETC SL, ETC SL të femrave si dhe Liga e Parë 15 euro

Gjyqtarët dhe vëzhguesit e TEB Ligave për kategoritë e reja 10 euro

Data e fundit për pagesë është 18.09.2014, në të kundërtën në rast mos pagese, gjyqtarët nuk do t’i nënshtrohen testimeve me 20-21. 09.2014.

Pagesat duhet të bëhen në xhirollogari të FBK-së.