Shoqata e Trajnerëv

Arben Krasniqi, Kryetar

Ibrahim Karabeg, Nënkryetar

Fikret Shatri, Sekretar