Dokumentet

 • STATUTI I FBK-së

 • RREGULLORJA E PUNËS SË KUVENDIT TË FBK-së

 • RREGULLORJA MBI PUNËN E KËSHILLIT MBIKQYRËS

 • RREGULLORJA E PUNËS SË BORDIT TË FBK-së

 • RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË FBK-së

 • RREGULLORJA E GARAVE PËR EDICIONIN 2022-2023

 • PROPOZICIONET E GARAVE PËR KATEGORITË SENIORE, EDICIONI 2022-2023

 • Propozicionet e Garave të Ligave të Kategorive të Reja për edicionin 2022/23

 • RREGULLORJA E PUNËS SË KOMISIONIT TË GARAVE TË FBK-së

 • RREGULLORJA PËR REGJISTRIM DHE KALIM NË FBK, EDICIONI 2022-2023

 • RREGULLORJA PËR LICENCIM DHE GARIM NË FBK, EDICIONI 2022-2023

 • KODI ETIK I FBK-së

 • RREGULLORJA DISIPLINORE

 • RREGULLORJA E PËRFAQËSUESEVE TË KOSOVËS

 • RREGULLORJA MBI TË DREJTAT DHE TRANSMETIMET AUDIO VIZUALE

1 2 3
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters:
Supported by:
General Sponsor:
Golden Sponsors:
Silver Sponsors:
Youth Basketball supporters: