Edukimi dhe licencimi i tajnerëve

  • Formulari për anëtarësim në SHOQATËN E TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

  • Formulari për regjistrimin dhe specifikimin e të dhënave personale

  • RREGULLORE e Shoqatës së Trajnerëve të Basketbollit të Kosovës

  • Rregullorja e licencimit të Trajnerëve të Basketbollit të Kosovës

  • ZBATIMI I SISTEMIT TË EDUKIMIT DHE TË LICENCIMIT TË TRAJNERËVE TË BASKETBOLLIT TË KOSOVËS

1